Vyhlášení výběrového řízení na pořádání MR mládeže 2017

posted in: Zprávy | 0

Informace pro kluby pořádající MR mládeže stavitelů plastikových modelů při SMČR

 

– Na pořádání MR mládeže je každoročně vyhlášeno Republikovým klubem (dále předsednictvo) výběrové řízení, na které je oprávněn se přihlásit jakýkoliv Klub plastikových modelářů, který je členem SMČR.

– Termín vyhlášení výběrového řízení je 1. 7. Termín ukončení podávání přihlášek je 31.8. Přihláška se podává formou E-mailové zprávy na adresu vyhlašovatele ipmscze.cz@gmail.com

– Výsledky výběrového řízení se zveřejní při slavnostním vyhlašování výsledků modelářské soutěže E Day,(konec měsíce září).

– Termín pořádání MR mládeže je nutné zvolit v intervalu květen až červen daného roku. Důvodem je souběh se školním rokem, mimo jiné s činností kroužků dětí a mládeže pod DDM a školami.

– Pořádající klub musí mít uhrazeny členské příspěvky pro rok pořádání MR nejpozději do konce roku předcházejícího.

– Pořádající klub musí mít svůj účet.

– Pořádající klub je povinen zpracovat propozice MR, které budou splňovat požadavky dle Bodovacích pravidel. Propozice musí být předloženy ke schválení předsednictvu nejdéle dva měsíce před akcí.

– Nominaci a oslovení rozhodčích provádí předsednictvo ve spolupráci s pořadatelem, Pořadatel musí pro nominované rozhodčí zajistit ubytování, které je společně s jejich cestovními výlohami hrazeno z příspěvku SMČR pro MR mládeže.

 

– Pořádající klub obdrží ze strany SMČR smlouvu na pořádání akce spolu s pokyny pro její průběh a vyúčtování.

– Výše dotace na MR mládeže ze strany SMČR je zveřejněna vždy v dané  Informaci pro modelářské kluby, která je volně dostupná na webových stránkách SMČR ( http://www.svazmodelaru.cz/ ).

 

Další informace pro zájemce

-Zajištění místa pro pořádání MR mládeže – pro tento případ je vhodné se spojit se zastupitelstvem a zažádat o zapůjčení pokud možno reprezentativních prostor pro pořádání MR mládeže. Zastupitelstvo by mělo pro pořádání takovéto akce zapůjčit prostory zdarma. Případná úhrada za pronájem by potom mohla pohltit značnou část dotace

-Zajištění stravy pro účastníky (soutěžící) do 15-ti let. Dle nařízení MŠMT je nutné, aby pořadatel zajistil stravu pro děti do 15-ti let, které přijedou na MR mládeže. Stravu je nutné poskytnout 3 x denně a to bezplatně.

– Dotace krajských zastupitelstev: žádost o dotaci na pořádání MR mládeže je nutné podat do 15.11. předchozího kalendářního roku ( pro I. pololetí roku následujícího) . Žádost se směřuje na Obor sportu a volného času příslušného krajského zastupitelstva. K žádosti je obvykle požadován: stručný popis akce a doklady o pořádajícím subjektu, mj. ověřený Výpis a doklad o oprávněné osobě k jednání za subjekt. Je možno zažádat o příspěvek formou dotace, nebo žádost o partnerství.

– Dotace ostatních subjektů: je žádoucí, aby pořadatel MR mládeže požádal o dotaci i jiné subjekty. Vhodnými kandidáty jsou především ekonomicky silné firmy v okolí pořádání MR mládeže. Do žádosti je třeba včlenit formulaci o práci s dětmi a mládeží a zmínit pořádání MR mládeže.

– Pojištění MR mládeže: během akce je pojištěno v rámci pojištění SMČR. SMČR je pojištěn na jím pořádané akce u pojišťovny Kooperativa, číslo poj. Smlouvy 7720820321. Pokud se jedná o např. výlet pro účastníky MR mládeže organizovaný pořádajícím klubem, je nutné individuální pojištění.

 

Zde ke stažení:

Informace pro kluby pořádající MR mládeže stavitelů plastikových modelů při SMČR