K ustavení modelářského klubu je nutný počet nejméně tří osob, z nichž alespoň jedna osoba musí být starší 18 let. O ustavení klubu musí být proveden zápis z ustavující schůze, jehož součástí musí být seznam členů výboru a jméno předsedy klubu.

K registraci nového klubu v SMČR je třeba zaslat písemnou žádost, jejíž nedílnou součástí je:

  • zápis z ustavující schůze klubu
  • prohlášení, že klub není registrován u Ministerstva vnitra ČR s vlastními stanovami
  • název klubu
  • uvedení odbornosti (plastikoví modeláři)
  • kontaktní adresa pro zasílání korespondence
  • telefon, e-mail
  • předpokládaný počet členů
  • příp. další údaje (sport. zařízení, nemovitost apod.)
  • okres, kraj

Sekretariát na základě podané žádosti zašle formulář registrační listiny a evidenční karty klubu. Spolu s tímto zašle Svaz nezbytné informace týkající se získání IČ klubu a registrace klubu na příslušných úřadech.

Klub do 30 dnů po obdržení formulářů zašle kopie vyplněné registrační listiny a rozhodnutí o přidělení IČ Českým statistickým úřadem spolu s dokladem o zaplacení členských příspěvků. Od tohoto okamžiku se stává člen klubu členem Svazu.

Nesplní-li klub tyto podmínky, bude zrušena jeho registrace ve Svazu se všemi z toho plynoucími důsledky.

roční čl. příspěvek 200 Kč výdělečně činní
100 Kč mládeže do 18ti let

Zájemci o kontakt se mohou obrátit na modelářské kluby v jednotlivých městech nebo přímo na sekretariát SMČR na adrese U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, fax 266 722 222, telefon 724 156 748, e-mail: predseda@svazmodelaru.cz