Pravidla porovnávacích soutěží

 

ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA PRO POROVNÁVACÍ PRAVIDLA PLASTIKOVÝCH MODELŮ SMČR

 

Platná od 1.9.2018

 

 

 

 • DEFINICE MODELU

 

Za model je považována zmenšenina skutečného bojového nebo dopravního prostředku, postavy osob, zvířat, fantasy nebo sci-fi nebo jejich kombinací (diorámy), pro jejíž stavbu bylo použito dílů různých průmyslově nebo malosériově vyráběných stavebnic, doplňků, polotovarů nebo vlastnoručně vyrobených dílů z libovolného materiálu.

Účelem stavby je co nejvěrnější měřítkové napodobení vnějšího tvaru, zbarvení a povrchové úpravy výše uvedených objektů se vzorem (předlohou).

 

 • SOUTĚŽNÍ KATEGORIE MODELŮ

 

Pojmy pro zařazení modelu do určité kategorie jsou uvedeny v jednotlivých statích vysvětlujících bodovací systém. Toto rozdělení je pouze doporučeno.

 

I. modely letadel

P-I.a – model 1:39 a větší ……………..(1:32)

P-I.b – model 1:40 až 1:60 …………….(1:48)

P-I.c – model 1:61 až 1:87………………(1:72)

P-I.d – model 1:88 a menší …………..(1:144)

 

II. modely pozemní bojové techniky

P-II.a – model 1:39 a větší ………………..(1:35)

P-II. b – model 1:40 až 1:50 ……………….(1:48)

P-II.c – model 1:51 a menší ………………(1:72)

 

III. modely pozemních civilních dopravních prostředků

P-III.a – model 1:19 a větší   (např. 1:12, 1:6, 1:2,….)

P-III.b – model 1:20 a menší (např. 1:25, 1:87 1:100,….)

 

IV. diorámy

P-IV.a – s letadly

P-IV.b – s pozemní technikou

 

V. figury

P-V.a – model 1:24 a větší ………………(tj. 72mm a větší)

P-V.b – model 1:25 až 1:50……….…… (tj. 71mm až 35mm)

P-V.c – model 1:51 a menší .. ……….…(tj. 34mm a menší)

P-V.d – busty

 

VI. modely plavidel

P-VI.a – plachetnice

P-VI.b – model lodi 1:500 a větší……….….(např. 1:400, 1:350, 1:178)

P-VI.c – model lodi 1:501 a menší…….……(např. 1:600, 1:700)

P-VI.d – model ponorky 1:500 a větší….….(např. 1:400, 1:350, 1:178)

P-VI.e – model ponorky 1:501 a menší……(např. 1:600, 1:700)

 

 1. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ

 

3.1. Soutěže

 

Základní informace o místech, datech konání a pořadatelích soutěží jsou publikovány v kalendáři soutěží, který vede předsednictvo klubu stavitelů plastikových modelů SMČR (dále jen předsednictvo KSPlM SMČR).

Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že se bude řídit soutěžními pravidly a ostatními pokyny vyhlašovatele a pořadatele soutěže, které jsou uvedeny v propozicích a prohlašuje, že model zhotovil sám.

Soutěžící přihlašuje model do soutěže prostřednictvím přihlášky, která by měla obsahovat alespoň tyto údaje:

 • jméno, příjmení, adresu modeláře (u cizinců země a město) a rok narození
 • název a měřítko soutěžního modelu
 • výrobce stavebnice modelu, je-li použita
 • do které kategorie model přihlašuje
 • pokud možno klubovou příslušnost ( u cizinců IPMS dané země)  

 

3.1.1. Mistrovské soutěže

 

 • Mistrovské soutěže vyhlašuje předsednictvo KSPlM SMČR. Pořadatele mistrovských soutěží vybírá předsednictvo KSPlM SMČR zásadně z KPM SMČR. Termín uzávěrky přihlášek je konec října. Hodnocení mistrovských soutěží probíhá výhradně dle platných soutěžních pravidel KSPlM při SMČR. Rozhodčí na MR nominuje předsednictvo KSPlM SMČR, rozhodčí na ostatní úrovně soutěží si zajišťuje pořadatel soutěže sám.

 

3.1.2. Věkové kategorie

 

 1. žák – soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne třinácti let věku (mládežnická kategorie),
 2. kadet – soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne osmnácti let věku (mládežnická kategorie),
 3. senior – soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne devatenácti let věku.

 

Tabulka, která přehledně ukazuje do které věkové kategorie budou zařazeni soutěžící v jednotlivých letech podle roku narození

kalendářní rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
horní hranice roku narození u žáka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
rok narození u kadeta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
rok narození u seniora 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

Při mistrovských soutěžích mládeže lze věkové kategorie slučovat a modely hodnotit společně, ale výsledky je nutno vyhlašovat podle věkových kategorií bez ohledu na počet zúčastněných soutěžících.

 

3.2. Povinnosti pořadatele soutěže

 

Pořadatel soutěže je povinen zajistit soutěž tak, aby byla dodržena sportovní a organizační úroveň ve smyslu platných pravidel. Pořadatel je dále povinen:

 • Vypracovat a ve vhodné formě vydat propozice soutěže, které by měly obsahovat:

-název a druh soutěže,

-datum a místo konání soutěže,

-jméno osob odpovědných za organizaci a průběh soutěže (ředitel soutěže, technický ředitel),

-soutěžní a věkové kategorie, doplňkové kategorie či ceny, trofeje, speciální uznání apod.,

-podmínky účasti v soutěži

-časový rozvrh soutěže,

-soutěžní vklady (startovné),

-ostatní informace pro soutěžící, zejména způsob dopravy do místa soutěže, případně orientační plánek,

-možnosti ubytování a stravování, možnost programu pro soutěžící,

-kontakt na pořadatele.

 

Pořadatelé mistrovských soutěží jsou povinni :

-Předložit propozice ke schválení předsednictvu KSPlM SMČR nejméně dva měsíce před datem konání soutěže.

-Vydat a uvést ve známost propozice v dostatečném předstihu.

-Pořadatelé mistrovských soutěží jsou povinni veřejně vyvěsit výsledky soutěže v místě konání a následně je předat předsednictvu KSPlM SMČR k vyvěšení na webu SMČR..

-Zajistit dostatečné prostory pro konání soutěže z hlediska funkčnosti a vybavení, zejména pro sbor rozhodčích.

-Vést dokumentaci soutěže následujícím způsobem:

-Vypracovat startovní listinu obsahující data z přihlášky modelu.

-Vypracovat hodnotící listy pro rozhodčí.

-Vypracovat výsledkovou listinu rozdělenou dle kategorií.

-Minimálně jeden rok uchovat startovní a výsledkovou listinu a bodovací listy rozhodčích.  

 

3.3. Průběh porovnávací soutěže

 

3.3.1. Příjem modelů do soutěže

 • Pořadatel označí místa podle kategorií, kam soutěžící odloží soutěžní model. Další manipulaci s modely provádí pouze v nejnutnějších případech pověření pořadatelé.
 • Modelář sám určuje, do které soutěžní kategorie model přihlásí.
 • Soutěžící předává modely do soutěže na vlastní zodpovědnost, pořadatel nenese právní odpovědnost za poškození, ztrátu nebo zničení modelu. Pořadatel je však povinen učinit opatření, aby se riziko poškození, ztráty nebo zcizení modelu snížilo na minimum.
 • Modelář si může soutěžní model odebrat až po oficiálním ukončení akce.

 

3.3.2. Zastoupení na soutěži

 • Zastoupení autora modelu (tzv. proxy) je na soutěžích vyhlášených SMČR možné.

 

3.3.3. Hodnocení modelů

 

 • Hodnocení modelů v dané kategorii se provádí, jsou-li v kategorii přihlášeny alespoň tři modely od tří soutěžících.
 • Rozhodčí nesmí hodnotit kategorii, ve které má přihlášený svůj model.
 • Hodnocení modelů v kategorii provádí nejlépe alespoň tříčlenná porota rozhodčích, v případě nižších soutěží lze připustit porotu minimálně dvoučlennou. Pořadatelem, případně sportovním komisařem (u mistrovských soutěží vždy předsednictvem KSPlM SMČR) je určen hlavní rozhodčí. Hlavní rozhodčí by měl být rozhodčí s nejvyšší kvalifikací či zkušeností.
 • Hodnocení modelů provádí v jednotlivých kategoriích porota společně, dle určeného postupu a jeho výkladu.
 • Při hodnocení modelů spolupracují, o výsledcích rozhodují většinovým hlasováním, v případě dvoučlenné poroty musí být rozhodnutí jednomyslné. Nedokáže-li se porota na výsledcích dohodnout, je rozhodující názor přivolaného hlavního rozhodčího. O společném hodnocení modelu učiní zápis do hodnotícího listu kategorie.
 • V případě mistrovských soutěží pořadatel po dobu jednoho roku archivuje hodnotící listy s podpisy rozhodčích a výsledkovou listinu.
 • Pořadatel musí vhodným způsobem, dostupným všem soutěžícím, provést vyhlášení výsledků.
 • U mistrovských soutěží pořadatel předá kopii výsledkové listiny na předsednictvo KSPlM SMČR.

 

 1. SPORTOVNÍ FUNKCIONÁŘI

 

Sportovní funkcionáři pořadatele jsou ředitel soutěže, technický personál soutěže, rozhodčí, dále zástupce předsednictva či sportovní komisař (jsou-li delegováni).

 

4.1 Rozhodčí

 

Rozhodčí smí být nominován z řad odborně znalých osob, aktivních modelářů, nejlépe se zkušenostmi z kategorie, kterou bude hodnotit. Dále předsednictvo KSPlM SMČR vede seznam aktivních rozhodčích, kteří absolvovali základní školení a ověření svých schopností pod hlavičkou KSPlM SMČR. Tento seznam je rovněž přístupný na oficiálních webových stránkách SMČR. Předsednictvo KSPlM SMČR rozhodčímu vydává průkaz rozhodčího. Pouze rozhodčí zapsaný v seznamu rozhodčích je oprávněn zastávat funkci hlavního rozhodčího mistrovské soutěže vyhlášené SMČR.

 

 

4.1.1. Delegování rozhodčích

 

U mistrovské soutěže rozhodčí deleguje předsednictvo KSPlM SMČR. U ostatních soutěží je však vhodné, aby pozici hlavního rozhodčího zastával proškolený rozhodčí SMČR.

 

 

4.1.2. Hlavní rozhodčí

 

Může být určena jedna osoba pro celu soutěž, případně může být pro každou hlavní kategorii hlavní rozhodčí samostatně. Hlavní rozhodčí dohlíží a koordinuje činnost ostatních rozhodčích a dbá na to, aby hodnocení modelů bylo v souladu s pravidly. Hlavní rozhodčí má právo konečného rozhodnutí v případě zásadních rozporů v hodnocení rozhodčích v jednotlivých komisích. V případě sporu mezi rozhodčími o výklad pravidel platí jeho vysvětlení (není-li delegován sportovní komisař). V případě jakéhokoliv porušení pravidel, soutěžního řádu a propozic soutěže upozorní ředitele soutěže a domáhá se zjednání nápravy.

 

4.1.3. Rozhodčí

 

Rozhodčí hodnotí předložené modely v souladu s pravidly a jejich výkladem, dodržuje soutěžní řád a propozice soutěže a je povinen respektovat rozhodnutí hlavního rozhodčího nebo sportovního komisaře. Nesmí hodnotit vlastní modely či modely osob, u nichž je důvodný předpoklad neobjektivního hodnocení (rodinní příslušníci, apod.).

 

 

4.2. Ředitel soutěže

 

Měl by být jmenován z členů pořádajícího klubu s nejvyššími zkušenostmi, s přirozenou autoritou a respektem. Ředitel zodpovídá za dodržování pravidel, soutěžního řádu a propozic soutěže a řídí práci technického personálu soutěže. Je povinen respektovat a provádět připomínky hlavních rozhodčích, v případě mistrovských soutěží též zástupce předsednictva či sportovního komisaře.

 

 

4.3. Technický personál

 

Při výkonu své práce podléhá technický personál pouze řediteli soutěže nebo jím pověřenému zástupci.

 

4.4. Sportovní komisař

 

Sportovního komisaře vždy nominuje pro mistrovské soutěže předsednictvo KSPlM SMČR ze zkušených modelářů s čestnými morálními vlastnostmi. Sportovní komisař dohlíží nad řádným průběhem soutěže, dodržováním pravidel a soutěžního řádu, provádí výklad pravidel. Ve sporných případech platí jeho vysvětlení. Má právo měnit složení porot rozhodčích rozdílně od nominací a rovněž určovat hlavní rozhodčí rozdílně od nominací. V případě potřeby upozorňuje ředitele soutěže, rozhodčí a ostatní personál soutěže na porušení pravidel a činí opatření k nápravě. Před zahájením hodnocení provádí s rozhodčími instruktáž. Předsednictvo KSPlM SMČR může komisaře pověřit i dalšími úkoly a odpovídajícími pravomocemi. Je povinen po soutěži předsednictvu KSPlM SMČR dodat zprávu o průběhu soutěže a případných nedostatcích či pochybeních. Sportovní komisař nemá právo účasti na soutěži se svým modelem.

 

 

4.5. Zástupce předsednictva KSPlM SMČR

 

Je jmenován předsednictvem KSPlM SMČR, a to pouze pro mistrovské soutěže. Dohlíží na celý průběh soutěže včetně organizačního zajištění a jednání se soutěžícími i rozhodčími. Sleduje oprávněnost vynaložených prostředků SMČR. Ve spolupráci s pořadatelem zahajuje a zakončuje mistrovskou soutěž za SMČR, včetně oficiálního krátkého zhodnocení soutěže a potvrzení jejich výsledků.

 

 

 1. ZPŮSOB HODNOCENÍ

 

Obecná část

Hlavní zásadou hodnocení modelů je vysoká míra realističnosti vzhledu a dosažení vysoké kvality zpracování. K pracnosti a složitosti modelu se pouze přihlíží. Jedná se zásadně o pracnost danou technologickou náročností stavby modelu, případně velikostí modelu, v žádném případě se nejedná o pracnost danou napravováním chyb či nedostatků stavebnice. Komise rozhodčích pohledem zhodnotí vzájemně všechny modely vyložené v dané kategorii a porovnávací metodou vybere kandidáty, jež nejlépe vyhovují kriteriu atraktivity (líbivosti) a celkového vzhledu modelu. Tyto poté podrobněji zkontroluje z hlediska kvality zpracování modelu.

 

Kontroluje se zejména:

 

1 Geometrie

Hodnotí se vzájemná poloha součástí vůči sobě a vůči osám modelu, v případě, že je použita, také vůči podložce.

 

2 Čistota zpracování

Hodnotí se špatné tmelení, stopy po lepidle, neobnovené rytí, neodstraněná dělící rovina na dílech, …

 

3 Detaily

Hodnotí se množství a kvalita provedení veškerých detailů, které jsou na modelu obsažené. Je vhodné zvážit a upřednostnit menší množství kvalitně provedených detailů před velkým množstvím detailů nekvalitně zpracovaných.

4 Provedení zbarvení

Hodnotí se kvalita barvení všech částí modelu (šmouhy po štětci, zastříklá barva za roh, krupice či pomeranč na povrchu, prosvítající barva, ,…), při tom se nepřihlíží ke složitosti zbarvení.

 

5 Označení, výsostné a výstražné znaky a symboly

Hodnotí se obecná správnost a kvalita umístění a provedení (zjevně špatná pozice, špatně přilnutý obtisk, schody jednotlivých barev a obtisků,….). Hodnotí se především provedení, přihlíží se k četnosti,

 

6 Realističnost vzhledu

Hodnotí se celkový dojem a logická správnost (vezená výstroj musí být nějak upevněna atd.), patina atd.

 

 

Smyslem této kontroly je odhalit modely na pohled líbivé, ale po modelářské stránce odbyté.

 

 

____________________________________

 

Ke stažení

 

Pravidla porovnávací soutěže