Volební konference Klubu stavitelů plastikových modelů (KSPlM) Svazu modelářů České republiky

posted in: Zprávy | 0

Pozvánka a program ke stažení
Konference KSPlM při SMČR 2018 (DOCX, 100 KB)

Přítomni

 • stávající předsednictvo sekce – V. Bárta, J. Brož, J. Fiala, P. Šámal, P. Klouček
  • (D. Ritz – nepřítomen, pro rok 2018 není členem SMČR)
 • delegáti dle nominačního klíče – viz prezenční listina v příloze 2
 • hosté: V. Šulc – zástupce firmy Eduard, P. Cejnar – zástupce předsednictva SMČR, T. Ciniburk zástupce předsednictva KLeM SMČR

Zápis průběhu jednání konference

10:05 Zahájení – J. Fiala přivítal přítomné a zahájil jednání, poděkoval P. Šámalovi za organizaci konference a   P. Filipovi za konzultace

 • Byla konstatována účast zástupců 19 klubů KSpM SMČR, v závorce je uveden počet delegátů za každý klub: KPM 04 Chodov (3), KPM 19 Praha 4 (3), KPM 60 SPL Liberec (3), KPM 95 Ústí – Děčín (3), KPM 97 Mariánské Lázně (2), KPM 158 Havlíčkův Brod (2), KPM 178 Brněnec (3), KPM 199 Beroun (3), KLeM 211 RC Mania (1), KPM 310 Praha 2 (3), KPM 354 Králův Dvůr a Beroun (2), KPM 372 Kaznějov (3), KPM 402 Prosek Panthers (3), KPM 404 Karviná (2), KPM 446 Ostrava (3), KPM 452 Žatec (3), KPM 475 Aš (2), KPM 518 Děčín (3), KPM 526 Střezimíř (2)
 • Kontrola usnášeníschopnosti konference: 49 delegátů ze 72 možných s právem hlasovacím (68%) = konference je usnášeníschopná
 • Hlasování o umožnění příchodu předem nahlášených delegátů do 11:00 (KPM 14 Černošice, KPM 164 Praha 10, KPM 265 Velký Beranov, KPM 375 Zdice): pro = 49, proti = 0, zdržel se = 0, návrh byl přijat. Kluby č. 265 a 375 se následně pro nemoc telefonicky omluvily, zástupci zbylých dvou se nedostavili, počet delegátů zůstal nezměněn.
 • Hlasování o doplnění programu o body zaslané P. Dordou (viz příloha 1), tyto body budou zařazeny do sekce diskuse, různé: pro = 45, proti = 0, zdržel se = 4, návrh byl přijat
 • 10:10 Volba mandátové a návrhové/volební komise
 • Mandátová komise – navržena ve složení: J. Hanzlíček, L. Kuna, V. Maňha – všichni navržení souhlasí, volba: pro = 49, proti = 0, zdržel se = 0, mandátová komise v navrhovaném složení zvolena
 • Návrhová/volební komise – navržena ve složení: D. Voců, M. Černý, M. Sládek – všichni navržení souhlasí, volba: pro = 49, proti = 0, zdržel se = 0, návrhová/volební komise v navrhovaném složení zvolena
 • Představen způsob volby členů předsednictva – volba předsedy, místopředsedy a členů předsednictva sekce probíhá jednokolově, zvolen je kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Citace stanov čl. VI, odst. 6 (P. Filip).
 • 10:20 Zpráva o činnosti za období 2014 – 2018 – předkládá stávající předsednictvo
 • V. Bárta (předseda): kritické zhodnocení neochoty členů předsednictva spolupracovat, J. Brož vždy v opozici proti předsedovi. Nesouhlasné stanovisko s pořádáním MČR u příležitosti akcí jako E-Day a ModellBrno – preferoval by odtržení MČR jako samostatné akce mimo. Stížnost na nenominování své osoby do nějaké funkce při posledních ročnících MČR. V. Bárta na dotaz ohledně financování KSpM odkázal přítomné na výroční zprávu SMČR uváděnou na svazových stránkách. Všichni členové mají povinnost stránky sledovat.
 • J. Brož (místopředseda): podíl na organizaci a kompletní organizace jednotlivých ročníků MČR seniorů, svolávání schůzí předsednictva od roku 2015 (výčet schůzí), nemožnost dostat se k informacím o financování sekce, rekonstrukce stránek IPMS.CZE, veškerá činnost bez pověření, vlastní aktivita, neochota předsedy cokoli řídit a předávat informace
 •  P. Šámal: organizace MČR mládeže, zajištění prezentace odbornosti na posledních dvou ročnících výstavy Model Hobby v Letňanech, oslovování dětských modelářských klubů, vedoucí výpravy na SMW Telford 2016 a 2017, příprava konference
 •  P. Klouček: propagace bodovacího systému, školení rozhodčích, udržování seznamu rozhodčích, pomoc s přeregistrací klubů. Nemožnost získat seznam členské základny od Mgr. Navrátila – údajná ochrana osobních údajů.
 • 11:00 Vystoupení hostaV. Šulc
 • Zástupce firmy Eduard shrnul fakta vzniku spolupráce KSpM a firmy Eduard při pořádání MČR – vzniklo v době předsedy J. Mikače. V posledních letech fungovalo spíše setrvačností a díky iniciativě jednotlivců, nebyla systémová spolupráce. Eduard se nebrání další podpoře MČR i pokud by se konalo jinde. Námět na zamyšlení – při vysoké kvalitě české modelářské základny (stavitelé i výrobci) uspořádat akci světové úrovně v ČR.
 • 11:20 Doplnění diskuse o body P. Dordy
  • Dotaz na členskou základnu – P. Šámal prezentoval přehled klubů SMČR, které mají ve svých řadách alespoň jednoho stavitele plastikových modelů, na základě nově získaných evidenčních karet klubů. K těmto seznamům nebyl za doby předsedy Mgr. Navrátila přístup.
 • 12:15 až 12:45 Přestávka na oběd
 • 12:45 Pokračování diskuse – body P. Dordy
 • Zpráva o účasti na akci SMW v Telfordu – zpráva z posledních dvou ročníků sepsána P. Šámalem a přístupná na stránkách IPMS.CZE. V. Bárta doplnil, že dotace za rok 2017 na tuto reprezentační akci činila 165 tis. Kč.
 • Dotaz na doložení průběhu akce setkání talentované mládeže – uvedeno datum 6. 6. 2017, příjemce dotace klub 199, výše dotace 19 tis. Kč. V. Bárta uvedl, že zmíněné datum je dnem přidělení dotace, nikoli dnem pořádání. Podle jeho slov proběhly celkem čtyři akce klubu 199 (patláky) v Berouně a částka z dotace byla použita na proplacení cestovních náhrad členů klubu. Jmenné seznamy účastníků a další doklady jsou odevzdány na ústředí SMČR.
 • O. Václavík vystoupil a připomenul původní účel klubu č. 199, tj. umožnění přístupu dosud neregistrovaných modelářů na MČR, případně možnost členství v SMČR původně individuálních členů. V. Bárta prohlásil, že klub 199 již změnil své stanovy a je řadovým klubem jako každý jiný. Dále uvedl, že je členem klubu č. 354 a nikoli 199 – evidenčními kartami klubů doloženo jako nepravdivé tvrzení, V. Bárta je členem obou klubů.
 • Návrh P. Dordy na vyloučení V. Bárty z řad SMČR pro hrubé porušení povinností. Konference odbornosti nemá k tomuto kroku mandát, může pouze pověřit předsednictvo, aby předložilo podnět předsednictvu SMČR včetně podkladů.
 • Hlasování – konference KSpM zavazuje předsednictvo sekce, aby požadovalo u předsednictva SMČR vyloučení pana Vlastimila Bárty z řad členů SMČR pro hrubé porušení povinností: pro = 33, proti = 1, zdržel se = 14, návrh byl přijat
 • Návrh P. Dordy, aby MČR seniorů bylo pořádáno na různých místech ČR a nikoli pouze u příležitosti akce E-Day. V diskusi zazněly argumenty, že je potřeba silný partner, mediální propagace a zviditelnění MČR, což lze dobře zajistit spojením s velkou akcí. MČR by mělo být pořádáno přibližně ve stejném termínu. Dotace poskytnutá SMČR pokryje pouze cestovní náhrady rozhodčích. Dále byla namítána obava o nezájem klubů MČR pořádat. V. Šulc znovu potvrdil, že firma Eduard nemá problém podpořit MČR i mimo E-Day.
 • Hlasování – nové předsednictvo má za úkol zabývat se možností pořádání MČR seniorů v různých místech ČR: pro = 25, proti = 16, zdržel se = 7, návrh byl přijat
 • P. Dorda přednesl kritiku provedení výběrového řízení na MČR mládeže 2017. Výběrové řízení nebylo provedeno procesně správně – nebylo řádně ukončeno, uchazeč nebyl oficiálně informován o výsledku
 • zmíněna byla potřeba překladu kompletních soutěžních a bodovacích pravidel do světových jazyků, v současnosti je k dispozici pouze anglický překlad bodovacích pravidel bez výkladu. Jedná se o první nutný krok při snaze navázat mezinárodní spolupráci.
 • 13:30 Vystoupení hosta – T. Ciniburk
 • Zástupce předsednictva Klubu leteckých modelářů apeloval na snahy navýšit členskou základnu SMČR, s tím spojena je i možnost dosáhnout na vyšší procento dotací rozdělovaných na sport. Pan Ciniburk popřál konferenci úspěšnou volbu nového předsednictva.
 • 13:45 Vystoupení hosta – P. Cejnar
 • Zástupce předsednictva SMČR byl požádán o účast náhradou za tajemníka Ing. Žemličku, který byl zaneprázdněn. P. Cejnar informoval o problémech se získáváním dotací pro SMČR, v roce 2017 bylo pro KSplM získáno mimo pevné částky na pořádání obou MČR také 60 tis. Kč z Olympijského výboru jako dotace na talentovanou mládež, 19 tis. Kč na mládež a 165 tis. Kč na reprezentaci (SMW Telford). Upozornil, že pokud máme navázánu spolupráci s kvalitním sponzorem, firmou Eduard, neměli bychom se jí zříkat.
 • 14:05 Volba předsedy KSpM
 • krátké představení kandidátů na předsedu sekce stavitelů plastikových modelů SMČR: Vlastimil Bárta, Jiří Fiala, Petr Filip a Petr Šámal, poté zahájena volba.
  • I. volba předsedy: odevzdáno 49 platných hlasů ze 49 možných: Bárta = 5, Fiala = 10, Filip = 11, Šámal = 23
  • II. volba předsedy: odevzdáno 49 platných hlasů ze 49 možných: Filip = 11, Šámal = 38
  • Předsedou Klubu stavitelů plastikových modelů na období 2018 – 2022 byl zvolen Petr Šámal
 • 15:15 Volba I. místopředsedy KSplM
 • krátké představení dosud nepředstavených kandidátů na 1.místopředsedu sekce stavitelů plastikových modelů SMČR, kandidáti: Vlastimil Bárta, Jiří Brož, Petr Dorda, Jiří Fiala, Petr Filip a Radek Havlíček, poté zahájena volba
  • I. volba místopředsedy: odevzdáno 48 hlasů ze 49 možných: Bárta = 2, Brož = 11, Dorda = 4, Fiala = 10, Filip = 16, Havlíček = 5, hlas neplatný = 1
  • II. volba místopředsedy: odevzdáno 49 hlasů ze 49 možných: Brož = 13, Fiala = 14, Filip = 22
  • Po druhém kole volby jeden z delegátů odjel, počet delegátů tak klesl na 48 (66,67%), konference je nadále usnášeníschopná
  • III. volba místopředsedy: odevzdáno 48 hlasů ze 48 možných: Fiala = 18, Filip = 29, hlas neplatný = 1
  • Prvním místopředsedou KSplM na období 2018 – 2022 byl zvolen Petr Filip
 •  16:15 Volba členů předsednictva Klubu stavitelů plastikových modelů SMČR:
 • Krátké představení dosud nepředstavených kandidátů. Připomenutí způsobu volby a volebního klíče – členem předsednictva se stane ten kandidát, který dostane nadpoloviční většinu hlasů, tj. 25 hlasů a více. Poté zahájena volba:
  • Vlastimil Bárta       6 hlasů – nezvolen
  • Petr Dorda             23 hlasů – nezvolen
  • Radek Havlíček     18 hlasů – nezvolen
  • Jaroslav Stluka      21 hlasů – nezvolen
  • Pavel Klouček       42 hlasů – zvolen
  • Jiří Fiala                30 hlasů – zvolen
  • Jiří Brož                35 hlasů – zvolen
 • Předsednictvo sekce Plastikových modelářů SMČR pro období 2018 – 2022 bylo zvoleno ve složení:
 • Petr Šámal           – předseda
 • Petr Filip              – I. místopředseda
 • Jiří Brož               – člen
 • Jiří Fiala               – člen
 • Pavel Klouček      – člen
 • 16:00 Návrh na nominaci delegátů KSpM pro účast na celosvazové konferenci SMČR konané 24. března 2018 v Hradci Králové
 • Navržena byla nominace všech pěti nových členů předsednictva KSpM a dvou dalších kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů, tj. Petra Dordy a Jaroslava Stluky. Všichni jmenovaní s nominací souhlasili. Hlasování: pro = 48, proti = 0, zdržel se = 0, návrh byl přijat
 • 16:05 Návrh na přednesení požadavku změny stanov SMČR
 • Nominovaní zástupci KSpM předloží na konferenci SMČR dne 24. března 2018 požadavek na úpravu stanov SMČR. Konkrétní návrhy na změnu budou připraveny před konferencí. Hlasování: pro = 48, proti = 0, zdržel se = 0, návrh byl přijat
 • 16:10 Návrh kandidáta na předsedu SMČR
 • Nový předseda KSpM Petr Šámal navrhl podpořit na post předsedy SMČR kandidáta Ing. Jana Žemličku. Žádný jiný návrh podán nebyl. Hlasování: pro = 46, proti = 0, zdržel se = 2, návrh byl přijat
 • 16:15 Návrh kandidáta do kontrolní komise SMČR
 • Nový předseda KSpM Petr Šámal navrhl podpořit na post člena kontrolní komise SMČR Ing. Jitku Bártovou. Navržen byl také Petr Dorda, ten kandidaturu nepřijal. Hlasování: pro = 43, proti = 0, zdržel se = 5, návrh byl přijat
 • 16:20 Návrh na zvýšení členských příspěvků
 • Předseda Petr Šámal navrhl, aby na konferenci SMČR byl předložen návrh KSplM na zvýšení ročního členského příspěvku SMČR na 100,- Kč pro mládež do 18-ti let a 200,- Kč pro ostatní členy. Zvýšení příspěvku umožní lepší čerpání dotací z fondů MŠMT, kde je v části vyhlašovaných programů spodním limitem právě 100,- Kč ročně. Hlasování: pro = 44, proti = 3, zdržel se = 1, návrh byl přijat
 • 16:25 Návrh na změnu bodovacích pravidel
 • Člen předsednictva P. Klouček navrhl umožnit předsednictvu zabývat se návrhy na úpravu bodovacích pravidel ve funkčním období mezi konferencemi, návrhy předložit klubům a případné změny schválit/zamítnout vhodnou, nejspíše elektronickou formou nadpoloviční většinou klubů KSpM SMČR. Kluby byly vyzvány, aby potvrdily svoji aktuální kontaktní E-mailovou adresu zasláním E-mailu na adresu ipmscze.cz@gmail.com. Hlasování: pro = 47, proti = 0, zdržel se = 1, návrh byl přijat
 • Usnesení konference Klubu stavitelů plastikových modelů SMČR ze dne 3. března 2018

  Konference KSpM SMČR se usnesla, že:

  • nové předsednictvo má za úkol zabývat se možností pořádání MČR seniorů v různých místech ČR
  • nominuje delegáty na konferenci SMČR dne 24. března 2018: P. Šámal, P. Filip, J. Brož, J. Fiala, P. Klouček, P. Dorda a J. Stluka
  • nominovaní zástupci KSplM předloží na konferenci SMČR dne 24. března 2018 požadavek na úpravu stanov SMČR. Konkrétní návrhy na změnu budou připraveny před konferencí.
  • zavazuje předsednictvo sekce, aby podalo podnět předsednictvu SMČR vyloučení pana Vlastimila Bárty z řad členů SMČR pro hrubé porušení povinností (podklady budou předsednictvem KSplM předloženy v sídle SMČR)
  • KSpM navrhl na post předsedy SMČR kandidáta Ing. Jana Žemličku
  • KSpM navrhl na post člena kontrolní komise SMČR Ing. Jitku Bártovou
  • KSpM předloží na konferenci SMČR návrh na zvýšení ročního členského příspěvku SMČR na 100,- Kč pro mládež do 18-ti let a 200,- Kč pro ostatní členy
  • předsednictvo se bude zabývat návrhy na úpravu bodovacích pravidel ve funkčním období mezi konferencemi, návrhy předloží klubům a případné změny budou schváleny/zamítnuty vhodnou, nejspíše elektronickou formou nadpoloviční většinou klubů KSpM SMČR.
 • V Praze dne 3. března 2018
  zapsal Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
 • PŘÍLOHA 1 
 • Návrh na doplnění programu konference: 
 • 1) Zpráva o stavu plastikové sekce SMČR k 1. 1. 2018– počet členů, seznam klubů- představení již naplánovaných akcí
 • 2) Zpráva činnosti předsednictva plastikové sekce SMČR za 2014 – 2017– úspěchy, plnění cílů, atd.- plnění usnesení konference 2014
 • 3) Hodnocení uplynulých mistrovství republiky žáků + seniorů + účasti v Telfordu– počet soutěžících, výsledky, výsledky reprezentace
 • 4) Finanční zpráva za 2014 – 2017– vybrané částky členských příspěvků- poskytnuté dotace, náhrady
 • 5) Vyloučení Vlastimila Bárty ze SMČR pro soustavné hrubé porušování povinností člena SMČR – předsedy plastikové sekce SMČR. – návrh na hlasování delegáty konference
 • 6) Možné oddělení Mistrovství republiky od EDAY + jeho migrace– poslední roky má MR špatnou pověst a stávající pořádání vč. Eduardu v pozadí ji očividně nezlepší. Navrhujeme umožnit migraci MR a pořádání předsednictvem nebo jinými kluby na jiných akcích během roku.
 • 7) Výběrové řízení na Mistrovství republiky žáků 2017– Vyhlášení, průběh, řešení přihlášek, jeho ukončení resp neukončení, výběr pořádajícího klubu, neoznámení výsledku rozhodnutí přihlášeným klubům
 • 8) Průhlednost přidělení dotací od SMČR – povinné zveřejnění na webu plastikové sekce vč. vyúčtování
 • 9) Průhlednost jednání předsednictva – povinné zveřejnění zápisů z jednání.
 •  

  Za KPM č. 404

  Petr Dorda

  předseda

 

Ke stažení

Zápis konference SMČR 2018 (DOC, 77 KB)

 

A tři záběry z konference (via Petr Švihovec) :