Volební konference KSPlM – IPMSCZE 2022

posted in: Nezařazené | 0

Konference Klubu stavitelů plastikových modelů SMČR

Praha 12. 2. 2022

Přítomni:

– stávající předsednictvo sekce – P. Šámal, P. Filip, J. Brož, J. Fiala, P. Klouček

– delegáti dle nominačního klíče – 39 ze 42 pozvaných

– hosté: J. Žemlička – předseda SMČR

Zápis průběhu jednání konference

10:00 Zahájení – J. Fiala přivítal přítomné a zahájil jednání – Kontrola usnášeníschopnosti konference: přítomno 39 delegátů ze 42 možných s právem hlasovacím, tj. zastoupeno bylo 300 členů z 326 možných (92,02%) = konference je usnášeníschopná

10:05 J. Žemlička – předseda SMČR: pozdravil účastníky a informoval o konání celosvazové konference, která proběhne v sobotu 26. března 2022 v Pardubicích. Nově budou zastoupeny svými delegáty všechny kluby, tj. podobným klíčem jako na konferencích odbornostních. Projednávány budou mimo jiné nově připravované stanovy SMČR.

10:10 Volba mandátové a volební komise – J. Fiala: návrh na hlasování aklamací – pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0, návrh byl přijat

– Mandátová komise – navržena ve složení:

– Pavel Klouček – předseda, pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0

– Radek Havlíček, pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1

– Václav Maňha – pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1 – mandátová komise v navrhovaném složení zvolena

– Volební komise – navržena ve složení:

– Luboš Kuna – předseda, pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0

– Jan Nožička, pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1

– Milan Klouček, pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1 – volební komise v navrhovaném složení zvolena

P. Filip: návrh na způsob volby členů předsednictva – volba předsedy, místopředsedy a členů předsednictva sekce probíhá dvoukolově, zvolen je kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Volby proběhnou v pořadí – volba předsedy, volba místopředsedy, volba členů předsednictva s vyhlášením výsledků po každé provedené volbě. Volba je navržena v souladu s nově připravovanými stanovami, ale zároveň není v rozporu se stanovami stávajícími – pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1, návrh byl přijat

J. Fiala: navrženo před provedením volby stanovit hlasováním počet členů předsednictva – pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1, návrh byl přijat, hlasování o počtu členů proběhne až před vlastní volbou po diskusích

10:20 Zpráva o činnosti za období 2018 – 2021 – předkládá stávající předsednictvo – zprávu přednesl Petr Šámal, celé znění je uvedeno v příloze zápisu

11:00 J. Fiala: Návrh na možnost vystoupení v rámci diskuse i těch účastníků konference, kteří nejsou platnými delegáty – pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0, návrh byl přijat

11:05 L. Kuna: vysvětlil, jak po technické stránce provádět volbu pomocí elektronického hlasovacího systému a čipů

11:10 Diskuse

Z. Škopán: přednesl připomínky k nově připravovaným stanovám, doporučeno písemně zpracované připomínky odeslat na SMČR dle oficiálního postupu zveřejněného na stránkách SMČR – požadavek na mezinárodní průkaz, v současnosti průkazy pouze v češtině bez jakékoli vazby na IPMS, což může na zahraničních akcích způsobovat problémy

J. Žemlička nabídl možnost takový mezinárodní průkaz na požádání vystavit J. Žemlička: předseda SMČR informoval o stavu vývoje elektronické registrace a průkazu SMČR, systém je v současné době testován a bude spuštěn v průběhu roku 2022. Tím by odpadlo vydávání papírových průkazů a známek. Evidenční kartu klubu by spravoval pověřený zástupce daného klubu i v průběhu roku, každý člen SMČR by měl možnost náhledu na své údaje. Přibude možnost členů hlásit se k více odbornostem, kdy jedna bude jako hlavní.

12:00 až 12:45 Přestávka na oběd

12:45 Pokračování diskuse

P. Švihovec: dotaz na termíny a pořadatele MČR pro rok 2022. Reakce P. Šámal: V rámci výběrového řízení vyhlášeného do 1. 12. 2021 se nepřihlásil žádný zájemce o pořádání MČR seniorů i juniorů. Výběrové řízení bude vypsáno znovu s termínem do 28. února 2022.

– P. Klouček: jako předseda mandátové komise seznámil delegáty se jmény přihlášených kandidátů na členství v předsednictvu

o kandidát na předsedu: Petr Šámal

o kandidát na místopředsedu: Petr Filip

o kandidát na člena předsednictva: Jiří Brož, Zdeněk Fabík, Jiří Fiala, Petr Potyš

– L. Kuna: návrh na složení předsednictva KSPlM pro nadcházející období z pěti členů (předseda, místopředseda a tři členové) – pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0, návrh byl přijat

14:00 Představení kandidátů

Všech šest kandidátů se krátce představilo a prezentovalo svoji vizi činnosti pro nadcházející období.

14:30 Volba předsedy KSPlM

Vzhledem k tomu, že byl přihlášen pouze jeden kandidát – Petr Šámal, delegáti hlasovali pouze formou pro/proti/zdržel se.

-PRO: 248 hlasů (82,67%)

-PROTI: 38 hlasů (12,67%)

-ZDRŽEL SE: 14 hlasů (4,66%)

O výsledku informoval předseda volební komise L. Kuna.

Předsedou Klubu stavitelů plastikových modelů na období 2022 – 2026 byl zvolen pan Petr Šámal.

14:40 Volba místopředsedy KSPlM

Vzhledem k tomu, že byl přihlášen pouze jeden kandidát – Petr Filip, delegáti hlasovali pouze formou pro/proti/zdržel se.

– PRO: 266 hlasů (88,67%)

– PROTI: 28 hlasů (9,33%)

– ZDRŽEL SE: 6 hlasů (2,00%)

O výsledku informoval předseda volební komise L. Kuna.

Místopředsedou KSPlM na období 2022 – 2026 byl zvolen pan Petr Filip.

15:00 Volba členů předsednictva Klubu stavitelů plastikových modelů SMČR:

Připomenutí způsobu volby a volebního klíče – členem předsednictva se stává ten kandidát, který dostane nadpoloviční většinu hlasů. Delegáti mohou v rámci volby označit maximálně tři kandidáty.

-Jiří Brož 235 hlasů (78,33%)

-Zdeněk Fabík 119 hlasů (39,67%)

-Jiří Fiala 235 hlasů (78,33%)

-Petr Potyš 213 hlasů (71,00%)

O výsledku informoval předseda volební komise L. Kuna. Vzhledem k tomu, že v prvním kole volby získala nadpoloviční většinu trojice kandidátů, nebylo potřeba provádět druhé kolo voleb.

Předsednictvo sekce Plastikových modelářů SMČR pro období 2022 – 2026 bylo zvoleno ve složení:

Petr Šámal – předseda

Petr Filip – místopředseda

Jiří Brož – člen

Jiří Fiala – člen

Petr Potyš – člen

15:30 Návrh kandidáta do kontrolní komise SMČR

Na výzvu J. Žemličky informoval předseda KSPlM Petr Šámal delegáty o možnosti nominovat zástupce sekce na post člena kontrolní komise SMČR do 10. 3. 2022. P. Filip citoval práva a povinnosti členů kontrolní komise ze stanov SMČR.

Usnesení konference Klubu stavitelů plastikových modelů SMČR ze dne 12. února 2022

Konference KSpM SMČR se usnesla, že:

– předsednictvo osloví zástupce klubů s informací o možnosti nominovat zástupce sekce KSPlM na post člena kontrolní komise SMČR s termínem odevzdání návrhů do 10. března 2022,

– předsednictvo vyhlásí druhé kolo výběrového řízení na pořadatele MČR seniorů i mládeže a krajských přeborů mládeže pro rok 2022. Uzávěrka přihlášek bude do 28. února 2022,

– předsednictvo je povinno alespoň jednou ročně zveřejnit a zástupcům klubů zaslat výroční zprávu o činnosti KSPlM.

V Praze dne 12. 2. 2022

zapsal Ing. Pavel Klouček, Ph.D.

Zápis konference si můžete stáhnout v sekci „Ke stažení„. Zápis obsahuje rovněž Zpráva o činnosti předsednictva Klubu stavitelů plastikových modelů (KSPlM) SMČR za funkční období 2018 až 2022 .