Výběrové řízení na oblastní koordinátory KPlM SMČR a informace o změnách v Mistrovství republiky

posted in: Nezařazené | 0

V turbulentní době posledních měsíců nám byl předán seznam nových požadavků Národní Sportovní Agentury, kterými jsou do budoucna (již 2023) podmiňovány žádosti o dotace. V zásadě se jedná o dva okruhy.

1) působnost,

2) postupové soutěžení.


K prvnímu bodu – je nám vytýkáno, že nemáme celorepublikovou působnost – dle představ NSA je k tomu totiž třeba mít vícestupňové vedení, krom celostátního tedy ještě krajské, nebo alespoň oblastní. Vedení  KPlM SMČR tedy rozhodlo o zřízení tří oblastí v rámci ČR, a o obsazení každé z nich „oblastním koordinátorem“. Jedná se o oblasti „Západ“, „Střed“ a „Východ“. Jejich konkrétní rozdělení je patrné z přiložené mapky, a bylo vytvořeno především s přihlédnutím k co možná nejrovnoměrnějšímu rozdělení členské základny.

Tímto tedy vyhlašujeme výběrové řízení na oblastního koordinátora pro oblast Západ, na oblastního koordinátora pro oblast Střed a na oblastního koordinátora pro oblast Východ.Kandidát by měl mít ideálně vazbu na danou oblast, měl by znát kluby a členy v dané oblasti a tedy mít v ní osobní vazby.Náplní čínnosti oblastního koordinátora bude komunikace s členskou základnou, zejména v soutěžní oblasti.
Případní zájemci se mohou hlásit předsednictvu  KPlM SMČR nejpozději do 29.1.2023 včetně, na emailovou adresu pilifrtep@gmail.com

K druhému bodu – aby mohlo být žádáno o dotaci na Mistrovství republiky, musí toto být pořádáno jako postupové, nebo kvalifikační! Vedení  KPlM SMČR tedy rozhodlo o zřízení kvalifikačního systému Mistrovství republiky, jeho popis je rozveden v přiloženém dokumentu. V zásadě se budou nově veškeré soutěže pořádané pobočnými spolky považovat za kvalifikační, pokud splní parametry účasti, a v takovém případě z nich bude možno získávat kvalifikační body. Pro pořadatele soutěží tím vznikne naštěstí jen jedna malá povinnost, a sice evidovat u přihlášených a ve výsledkových listinách také čísla licencí u těch účastníků, kteří jsou členy SMČR. Soutěže mohou nadále probíhat v naprosto stejném režimu, není nutné měnit podmínky účasti, ani systém hodnocení, na který jsou pořadatelé zvyklí. Tyto zaslané výsledky budou následně zpracovány oblastními koordinátory a předsednictvem, které nově povede kvalifikační seznamy členů.
Tímto tedy žádáme všechny kluby (pobočné spolky), aby předali předsednictvu informace o jimi pořádaných soutěžích, aby mohly být zadány do svazového kalendáře. Takto učiňte nejpozději do 15.1.2023 včetně, a to na emailovou adresu ipmscze.cz@gmail.com
Chápeme, že tyto nové požadavky mohou vyvolávat pocit přemíry aktivity vedení NSA, ale pokud chceme mít alespoň nějakou šanci získat státní dotace, je bezpodmínečně nutné tyto naplnit. Myslíme si, že mohou přinést i částečně pozitivní vlivy. Jednak jistá „nutnost“ sbírat body může pomoci pořadatelům k vyšší účasti soutěžících a zároveň tato nutnost dostatečného počtu bodů eliminuje z Mistrovství výjimečně se objevující modely, nehodné vrcholné akce. Obecně jsme se snažili nastavit parametry tak nízko, aby prakticky nebyl problém je naplnit. Jediné, co nás může ohrozit, je nízká účast na soutěžích. Aby totiž akce mohla být uznána jako kvalifikační, musí se jí zúčastnit nejméně ze čtyř pobočných spolků vždy alespoň dva soutěžící…  tedy teoretická minimální účast je osm soutěžících, vždy po dvojicích ze čtyř různých mateřských klubů. Jezděte!!!

Informujte prosím o všech těchto novinkách členy svých klubů, pro veřejnost budou tyto informace uvolněny o víkendu na Modelforu.

Petr Filip
První místopředseda republikového klubu plastikových modelařů
Svazu modelářů České republiky

Postupový a hodnotící systém MR ČR v pl. modelářství ke stažení zde:

http://ipmscze.cz/wp-content/uploads/2023/01/Postupový-a-hodnotící-systém-Mistrovství-České-republiky-v-plastikovém-modelářství_fin.pdf