Konference IPMSCZE

posted in: Zprávy | 0

Dne 1.3.2014 proběhla v Hradci Králové konference Plastikových modelářů při SMČR – IPMS.CZE.  Na konferenci bylo zhodnocena činnost za minulé volební období, zvoleno nové předsednictvo a přijato usnesení k práci pro další volební období.

* Předsednictvo sekce Plastikových modelářů SMČR pro období 2014 – 2018 bylo zvoleno ve složení :

* Vlastimil Bárta   – předseda

* Jiří Brož   – místopředseda

* Jiří Fiala   – člen

* Petr Šámal   – člen

* Pavel Klouček   – člen

* Dušan Ritz   – člen

USNESENÍ KONFERENCE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018

Konference se usnesla že,

* pořádání MČR žáků a mládeže od roku 2015 proběhne formou veřejného výběrového řízení mezi kluby (pořádající klub musí být členem SMČR) s tím, že bude použito pravidlo plošného rozdělení po celém území ČR (snaha o střídání Čech a Moravy) a bude zamezeno možnosti pořádat MČR žáků tímž klubem 2x po sobě, bude-li přihlášen i jiný zájemce

* nezávislost sportovního komisaře MČR žáků bude zajištěna zamezením nominace člena klubu, jenž na toto MČR vysílá soutěžící v jakékoli kategorii

* předsednictvo osloví kluby a na základě shromážděných podnětů připraví a zpracuje případné změny bodovacích pravidel a zveřejní je tak, aby mohla proběhnout odborná diskuze a následné schválení a implementace do bodovacích pravidel

* souhlasí se stálým zařazením kategorie „lodí“ včetně příslušných bodovacích pravidel do soutěží MČR žáků a dospělých, předsednictvo zajistí potřebná školení a dostatečný počet proškolených rozhodčích (čísla a přesné názvy jednotlivých kategorií budou doplněny a zveřejněny)

* samostatnou kategorii „vrtulníky“ nebude vyhlašovat, předsednictvo pouze zajistí potřebné proškolení příslušných rozhodčích tak, aby byla dostatečně zřejmá pravidla i výklad s tím, že nesmí docházet k žádné diskriminaci modelů vrtulníků vůči modelům letounů s pevným křídlem, současná pravidla jsou dostatečnou zárukou pro objektivní a spravedlivé hodnocení

* nominace rozhodčích na MČR žáků a dospělých bude v dostatečném předstihu zveřejněna tak, aby členské kluby mohly reagovat a vznášet případné připomínky či jiné návrhy ohledně nominace

* předsednictvo zajistí plnou funkčnost a aktuálnost webových stránek tak, aby bylo zřejmé, co se v daném okamžiku v sekci Plastikových modelářů děje. Vzhledem k existenci dvou webových stránek, je na zvážení předsednictva, kterou bude pravidelně aktualizovat (na druhou bude z té aktuální relevantně odkazováno). Z webových stránek SMČR zajistí odstranění veškerých neaktuálních dat

* součástí aktualizace webových stránek sekce bude průběžně doplňovaný kalendář modelářských soutěží a výstav a to, jak pořádaných členskými kluby SMČR, tak i ostatními s tím, že je důrazně požadována plná komunikační a informační součinnost členských klubů SMČR, i všech ostatních klubů, k zajištění potřebné aktuálnosti

* předsednictvo alespoň 2x ročně zpracuje a zveřejní stručný Zpravodaj s aktuálními informacemi o dění v sekci Plastikových modelářů, periodicita by měla korespondovat s daty konání jednotlivých MČR, tedy žáků a mládeže a dospělých

* předsednictvo v rámci svých možností zajistí postupné překlady pravidel  a pokud možno i výkladu pravidel do hlavních evropských jazyků (trvající úkol z konference z r.2010), součinnost dobrovolníků z řad modelářů vítána

* Předsednictvo, v rámci svých možností na zahraničních soutěžích a setkáních s jednotlivými národními IPMS zajistí projednání a propagaci myšlenky celoevropské zastřešující organizace (např. dle vzoru, FAI, NAVIGA,….) s možností postupného souladu bodovacích pravidel tak, aby mohly v budoucnu vzniknout mezinárodní soutěže postavené na standardních a závazných bodovacích pravidlech směřujících k regulérní a oficiální soutěži na evropské nebo světové úrovni.

 

Pro usnesení hlasovalo 24 delegátů, proti nebyl nikdo a nikdo se hlasovaní nezdržel.

 

 

Zprávu si stáhněte zde: Zapis SMCR 2014

 

Dále  ke stažení: Pozvanka na konferenci